Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Stiri
Păstrând în minte istoria, să privim spre viitor
2011/10/23

- Discursul Excelenţei Sale Domnul Liu Zengwen, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România la simpozionul

prilejuit de aniversarea a 40 de ani de la restabilirea

drepturilor legitime ale Chinei la Organizaţia Naţiunilor Unite

(18 octombrie 2011)

În urmă cu 40 de ani, la data de 25 octombrie 1971, în cadrul celei de-a 26-a Adunări Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, majoritatea covârşitoare a votat Rezoluţia cu numărul 2758 prin care se restabilea drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta a reprezentat o rezoluţie cu o profundă semnificaţie istorică, deschizându-se astfel un nou capitol în ceea ce priveşte cooperarea dintre China şi Organizaţia Naţiunilor Unite. Adoptarea acestui act a făcut ca din rândurile Organizaţiei Naţiunilor Unite să facă parte reprezentantul adevărat al poporului chinez, ce constituie o cincime din populaţia totală a globului, ca această organizaţie să aibă o largă cuprindere şi să îşi merite pe deplin numele de organism universal.

Este un lucru arhicunoscut faptul că Republica Populară Chineză a contribuit în mod remarcabil la naşterea Organizaţiei Naţiunilor Unite. În timpul Războiului anti-fascist, sacrificiile poporului chinez au fost enorme, cu pierderi de vieţi omeneşti în rândul militarilor şi civililor în număr de peste 35 de milioane, cu pagube economice directe de peste 100 de miliarde de dolari şi pagube economice indirecte de peste 500 de miliarde de dolari. China, o ţară care vreme îndelungată îndurase ingerinţe brutale şi agresiuni, a susţinut în mod activ întemeierea unui organism internaţional echitabil şi imparţial. China a fost un stat sponsor al Conferinţei pentru elaborarea Cartei Naţiunilor Unite care a avut loc la San Francisco, a fost unul dintre statele fondatoare ale acestei organizaţii, ţară membru permanent al Consiliului de Securitate şi, de asemenea, primul stat care a semnat în „Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite”. Cu toate acestea, din motive de ordin politic şi istoric, poziţia Chinei în cadrul ONU a fost uzurpată de către clica lui Jiang Jieshi timp de 26 de ani, fapt ce a afectat grav cooperarea dintre China şi Organizaţia Naţiunilor Unite.

În vederea restabilirii drepturilor legitime ale Chinei în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, ţările în curs de dezvoltare au acordat un sprijin uriaş Chinei. Unele dintre aceste ţări încă de la sfârşitul anilor '60 au avansat aproape anual către Adunarea Generală a ONU propunerea de restabilire a drepturilor legitime ale Chinei în cadrul acestei organizaţii, însă propunerea aproape de fiecare dată a fost obstrucţionată de către America prin metode josnice. Fiind una dintre ţările promotoare ale respectivei propuneri, România a urmat cu fermitate principiul „O singură Chină” şi continuu a susţinut cu toată puterea restabilirea drepturilor legitime ale Chinei în cadrul ONU. Astăzi, avem bucuria de a-i fi invitat aici pe fostul Ministru Adjunct de Externe, domnul Nicolae Ecobescu şi pe domnul Nicolae Ropotean, precum şi pe alţi prieteni români care au fost martori la acest eveniment istoric extrem de important. Ei nu numai că au depus mari eforturi pentru adoptarea propunerii, dar în plus au acordat un preţios ajutor privitor la participarea delegaţiei chineze la Conferinţă, pentru cazare, călătorie şi alte aspecte, fapte pe care membrii delegaţiei noastre nu le-au putut uita. Restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la ONU se află într-o legătură indisolubilă cu sprijinul acordat de către ţările susţinătoare, printre care şi România, precum şi de către alte state. Aceste ţări au vorbit cu curaj în numele dreptăţii, fără să se teamă de cei puternici, dovedind multă abnegaţie. Au privit restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la ONU drept o datorie de onoare, dezvăluind astfel sentimente preţioase de frăţie şi prietenie. Odinioară, Preşedintele Mao Zedong a spus cu emoţie că ţările lumii a treia au adus China în Organizaţia Naţiunilor Unite. O vorbă din popor spune că „Fapta bună este înzecit răsplătită”, iar China nu va uita niciodată şi va mulţumi României pentru contribuţia istorică adusă.

În decursul celor 40 de ani ce s-au scurs de la restabilirea drepturilor legitime în cadrul ONU, China a avut o participare activă în domeniul securităţii politice, al dezvoltării economice, al drepturilor omului, al controlului armelor şi dezarmării, al legislaţiei şi tratatelor precum şi în alte domenii. Cooperarea dintre China şi ONU s-a îmbunătăţit continuu, sferele cooperării s-au lărgit treptat şi rezultatele au apărut în mod neîncetat.

- În sfera securităţii politice, China a participat pe deplin la activităţile Adunării Generale şi Consiliului de Securitate al ONU, fiind în favoarea rezolvării disputelor prin consultări, dialog, negociere şi alte metode paşnice, în favoarea aplanării conflictelor, astfel protejând autoritatea şi eficacitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite. În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate, China a exercitat un important rol constructiv în rezolvarea problemelor din unele puncte fierbinţi majore. Până la sfârşitul lunii august a acestui an, China a trimis 19.000 de persoane – cadre ale armatei, poliţiei şi personal civil – în 28 de misiuni care ONU a avut acţiuni de menţinere a păcii. În prezent, China este cea de-a 15-a ţară care trimite trupe pentru menţinerea păcii, prima dintre cele cinci ţări membre permanente ale ONU. În momentul de faţă, China are peste 2000 de persoane care îndeplinesc misiuni în 12 zone de lucru.

- În sfera cooperării economice, China a susţinut în mod activ toate eforturile depuse de ONU în vederea impulsionării dialogului dintre Nord şi Sud, aprofundării cooperării în zona sudică, precum şi în vederea promovării ajutoarelor. În felul acesta, China a participat pe deplin, în cadrul ONU, la dezbaterile şi cooperarea privind instaurarea noii ordini economice internaţionale, dezvoltarea sustenabilă, schimbările climaterice, acţiunile umanitare, reducerea dezastrelor sau pregătirile pentru dezastre şi multe alte, devenind un partener indispensabil în soluţionarea diverselor probleme la nivel mondial. China şi-a dedicat eforturile pentru propria dezvoltare, însă, în acelaşi timp, a acordat din răsputeri ţărilor în curs de dezvoltare ajutoare pe diverse planuri.

- În sfera drepturilor omului, China participă activ la acţiunile Adunării Generale a ONU, ale Comisiei pentru Drepturile Omului, ale Consiliului pentru Drepturile Omului, precum şi ale altor organisme angrenate multilateral, astfel impulsionând Organizaţia Naţiunilor Unite să trateze problematica drepturilor omului în mod obiectiv, just şi neselectiv. Până în prezent, China a aprobat sau a luat parte la 25 de tratate internaţionale privind drepturile omului şi a stabilit cu un număr de 15 ţări un mecanism de dialoguri şi schimburi anuale referitoare la drepturile omului.

- În domeniul controlului şi reducerii armamentului, China a aderat în mod activ la „Tratatul privind interzicerea armelor chimice”, „Tratatul privind interzicerea totală a experimentelor nucleare”, precum şi la alte tratate şi negocieri multilaterale privind controlul armelor, şi-a îndeplinit în mod loial propriile îndatoriri şi a depus eforturi utile în scopul impulsionării evoluţiei procesului de control al armamentului la nivel internaţional. Din anul 1997, când a intrat în vigoare „Tratatul privind interzicerea armelor chimice”, China a primit peste 270 de inspecţii ale organismelor însărcinate cu interzicerea armelor chimice.

- În sfera legislaţiei şi tratatelor, China, dovedind o atitudine activă şi constructivă, a făcut parte din şase Comitete de dezbatere ale ONU şi a participat la redactarea şi elaborarea „Convenţiei ONU privind legea maritimă” şi a altor tratate internaţionale importante, dedicându-şi eforturile apărării drepturilor ţărilor în curs de dezvoltare şi imparţialităţii legislaţiei internaţionale. Până în prezent, China a luat parte la mai bine de 300 de tratate multilaterale, iar tratatele bilaterale şi celelalte documente cu caracter de tratat încheiate sunt în număr de peste 20.000.

Putem observa de aici cu multă claritate faptul că de 40 de ani participarea Chinei la problemele Organizaţiei Naţiunilor Unite a reflectat profund schimbările notabile din relaţiile Chinei cu restul lumii. De 40 de ani, participarea Chinei la problemele ONU este totodată imaginea impresionantă a procesului armonizării continue a Chinei cu sistemul internaţional, al implicării active în globalizarea economică. De 40 de ani, participarea Chinei la problemele ONU a influenţat profund evoluţia proprie a ţării noastre şi de asemenea a îmbogăţit la nivel ideatic şi practic această organizaţie, impulsionându-i progresul.

În prezent, perioada pe care o traversează lumea cunoaşte o puternică dezvoltare, cu mari transformări şi mari ajustări, iar tendinţele de evoluţie şi de cooperare s-au intensificat. Lumea se polarizează, globalizarea economică evoluează profund, ordinea economică mondială dezvăluie noi schimbări, însă efectele profunde ale crizei financiare internaţionale nu au fost încă eliminate în mod fundamental, iar procesul de resuscitare a economiei mondiale încă se confruntă cu unele elemente nedeterminate. Situaţia securităţii internaţionale se schimbă într-un mod complex, problemele în punctele fierbinţi sunt fluctuante, tulburările în Vestul Asiei şi în Nordul Africii continuă. Schimbările climaterice, securitatea energetică, securitatea alimentaţiei, terorismul, securitatea nucleară şi alte probleme non-tradiţionale sunt proeminente. În condiţiile actuale, rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite nu poate să slăbească, ci dimpotrivă trebuie să fie mai puternic.

China susţine Organizaţia Naţiunilor Unite pentru ca în baza evoluţiei situaţiei internaţionale, să întreprindă reformele necesare şi rezonabile, să sporească autoritatea şi eficienţa organizaţiei şi să-şi întărească capacitatea în faţa noilor ameninţări şi provocări. Aceasta sunt cerinţele pentru o nouă perfecţionare şi dezvoltare a ONU şi totodată reprezintă punctul de vedere comun şi aşteptările tuturor ţărilor membre. Reforma ONU trebuie să fie omni-direcţională şi în multiple domenii, trebuie să sporească dreptul la exprimare al ţărilor în curs de dezvoltare în problemele ONU. De asemenea, trebuie să fie în beneficiul unui număr cât mai mare de ţări şi mai ales ţările mici şi mijlocii să aibă mai multe ocazii pentru a intra pe rând în Consiliul de Securitate şi a participa la deciziile acestuia. În acelaşi timp, reforma ONU trebuie să impulsioneze obţinerea unor rezultate pozitive în sfera dezvoltării, pentru ca de la nivelul mecanismului şi resurselor să se ofere garanţia necesară dezvoltării, să impulsioneze în mod realist transpunerea în practică a obiectivelor unei dezvoltări milenare, lucruri de care să beneficieze un număr mare de ţări în curs de dezvoltare.

În prezent, China se arată pe scena internaţională cu o nouă înfăţişare, revigorată, devenind o forţă importantă în întărirea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite, apărării păcii mondiale şi promovării dezvoltării comune. Sunt pe deplin convins de faptul că China îşi va asuma în modul cel mai activ cu putinţă responsabilităţile internaţionale, îşi va însuşi şi va învăţa din experienţa benefică a celorlalte state, va continua pe drumul dezvoltării paşnice, va urma politica externă paşnică, de sine stătătoare şi independentă şi va lupta neobosit pentru crearea unui climat internaţional paşnic şi pentru impulsionarea dezvoltării comune mondiale.

Vă mulţumesc![Suggest to a Friend]
       [Print]